جهت پیش ثبت نام در مدرسه فرم زیر را تکمیل نمائید

نام دانش آموز نام خانوادگی
تاریخ تولد پایه تحصیلی
نام پدر شماره تلفن ثابت
تحصیلات پدر تحصیلات مادر
شغل پدر شغل مادر
تلفن محل کار پدر تلفن محل کار مادر
شماره همراه پدر شماره همراه مادر
آدرس منزل