سی وششمین نشست علمی با موضوع منظومه شمسی

سی وششمین نشست علمی با موضوع منظومه شمسی باحضور مهمانان ویژه
پرفسوردالکی
دکترپیوندی
مهندس امیری