پذیرفتگان آزمون ورودی استعدادهای درخشان

پذیرفتگان آزمون ورودی استعدادهای درخشان
فرزندان شایسته مهردکترشاکری
تبریک به خانواده بزرگ مهردکترشاکری